Tuesday, July 20, 2010

kalalech nahi aamhala

कळलेच नाही आम्हाला

आलो आज
इथपर्यंत जरी
गेलेले काही दिवस
कळलेच नाही आम्हाला

निसर्गाला चित्रांमधे
साठवले तरी
फ़ुलांचे रंग कधी
कळलेच नाही आम्हाला


मनातले शब्दं कागदावर
लिहित गेलो तरी
काही शब्दांचे अर्थं
कळलेच नाही आम्हाला


दिसेल त्या वाटेवर
आम्ही चालत राहीलो
कारण आडवाट कधी
सापडलीच नाही आम्हाला

इतरांप्रमाणे जगायला
कधी जमलंच नाही
कारण प्रेम काय असतं
हे कधी कळलंच नाही आम्हाला

-->DEV<--