Wednesday, October 21, 2009

maze thode aikun ghyaa

माझे थोडे ऐकुन घ्या.........

काय करावे, काय बोलावे
काहीच सुचत नाही

ओठांवरचे शब्दं अन डोळ्यातले अश्रु
बाहेर पडतच नाही

झाले कधी हे सुरु
तेही आता आठवत नाही

कसलीच अपेक्षा न ठेवता
आलेला दिवस घालवतो आहे

शांत राहुन सर्व काही
निमुटपणे सहन करत आहे

नाही होत मला आनंद
असे वागुन तुम्हाला त्रास देऊन

तुम्हाला दुखी पाहुन
मी ही तेवढाच आतुन मरत आहे

नसलो जरि तुमच्या आसपास
ह्या मनात आहे फ़क्तं तुमचाच वास

आहे फ़क्तं आता एकच इच्छा
मी न बोललेले शब्दं ऐकुन घ्या.........

-->DEV<--

3 comments: